Onderwijs, zorg en identiteit

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Een groot deel van hun jonge jaren brengen ze door in de schoolbanken.

 

Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is onze taak om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten is hiervoor een belangrijke basis. We zijn ambitieus en bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een warme en plezierige schoolomgeving. We streven naar een hoge betrokkenheid en zorgen ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van het kind. Op deze manier is er sprake van een maximale ontwikkeling van het kind.

 

Identiteit

Wij zijn een open christelijke basisschool. Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen, maar er is een gezamenlijke basis. Op school wordt er gebruik gemaakt van de methode Kind Op Maandag en wordt dagelijks de dag gestart met een lied of gebed. Er zijn diverse schoolvieringen, zoals dankdag, biddag, Kerst en Pasen.

 

Onderwijs

Wij zijn ambitieus en bieden een duidelijke structuur. We willen de zelfstandigheid en autonomie van de kinderen bevorderen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Binnen ons onderwijs wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen wat betreft tempo, niveau.

 

Zorg

In het begeleiden van onze leerlingen werken we planmatig. Dit is gebaseerd op de structuur van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken kan behalve voor de begeleiding van individuele leerlingen ook gebruikt worden voor een groepje leerlingen of een hele groep. We werken met groepsplannen die gebaseerd zijn op drie niveaus binnen een groep. Er vinden regelmatig besprekingen plaats over de groep als geheel en over individuele leerlingen. Binnen de school zijn verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De Bibelebonse Bavinckclub (binnenschoolse plusklas = BBC) en het Leespaleis (individuele intensieve leesbegeleiding) zijn hier voorbeelden van.

 

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld. Dit betekent dat er 2 x per jaar een aantal toetsen worden afgenomen op het gebied van : rekenen, spelling en (begrijpend) lezen.

Voor de groep 8 eindtoets nemen wij de DIA af.