Activiteitencommissie

Op de Bavinckschool wordt hard gewerkt. Hard werken zonder dat daar ontspannende dingen tegenover staan is niet goed. Daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd door het team, met een enorme inzet van de Activiteitencommissie (AC) en hulpouders. U kunt denken aan de kinderboekenweek, sintfeest, Paas- en Kerstviering, schoolkamp groep 8, schoolreisje, excursies, avondvierdaagse, theaterbezoek, sporttoernooien, schoolontbijt en midzomerfeest. Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Via het ‘Bavincknieuws' en de website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.

 

De Activiteitencommissie op onze school bestaat uit ouders. Daarbij is één leerkracht aanwezig als contactpersoon tussen AC en teamleden. De AC beheert het schoolfonds door de ouderbijdrage te innen. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage (€ 80,00) is noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. Bij deze ouderbijdrage is het schoolreisje inbegrepen. Het spreekt vanzelf dat uw kind altijd meedoet met alle activiteiten, ook als u de ouderbijdrage om de een of andere reden niet wilt of kunt betalen. De AC legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR). De AC heeft een eigen reglement; zij benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Voorzitter: Daniëlle Jongmans
Penningmeester: Reinier van Weelden
Coördinator Sinterklaas: Daniëlle Jongmans
Coördinator Kerst: ?
Coördinator Pasen: Suzanne Goedhart- van Werkhoven

Coördinator Koningsspelen: ?
Coördinator zomerfeest: gezamenlijk
Teamleden: Miranda van Grondelle en Lot Beukers

Notulist: Monique van de Heijning