Protocollen en regelingen

Pestprotocol

Wij vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school.

Toch kunnen wij pesten nooit uitsluiten. Wel zijn wij van mening dat dit goed moet worden aangepakt. Deze aanpak vindt u in het pestprotocol, wat is op te vragen bij de directie. Naast het aanpakken van het probleem zijn wij ook bewust preventief bezig met behulp van onze methode Kanjertraining. Hierover meer op de pagina voor ouders.

 

Download hier de klachtenroute van Proceon en onze school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna de meldcode) is in 2013 in werking getreden. In januari 2019 is de meldcode verder aangescherpt. Vanaf 2019 is de Intern begeleider (= Hesther Sterk) de aandachtsfunctionaris in onze school. Zij ziet er op toe dat de verplichte meldcode in werking wordt gesteld als de situatie daar om vraagt. Deze meldcode wordt hieronder toegelicht.

 

De vertrouwenspersonen Geerte Smedema en Sara den Hartog zijn er voor kinderen, ouders en leerkrachten als er zich problemen voordoen. (denk daarbij aan omgangsvormen en integriteitskwesties)

 

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan van vijf stappen. Hierin staat wat de professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit van de professional om wel of geen advies in te winnen en/of melding te doen bij Veilig Thuis.

 

Vragen of meer informatie over de meldcode?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode