De ouders

Ouder-kind-school-contact

Graag willen wij  met ouders samenwerken. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders zich gehoord voelen door het team en staan daarbij altijd open voor een gesprek over het kind. De leerkracht besteedt vanzelfsprekend de benodigde tijd aan gesprekken met ouders. De belangrijkste taak van de leerkracht is lesgeven en lessen voorbereiden. Daarom moet de benodigde gesprekstijd voor ouders hiermee wel in verhouding zijn en dienen beide partijen vragen te stellen die in het belang zijn van de ontwikkeling van het kind. Om de tijd van de leerkracht efficiënt te gebruiken, zijn er vaste contactmomenten.

 

Contactmomenten

 • Elke dag is er om 14.15 uur de gelegenheid de leerkracht te spreken om iets te melden of een afspraak te maken.
 • De ouder maakt een afspraak met de leerkracht als er meer tijd nodig is voor een bepaald onderwerp. 
 • Wanneer ouders en leerkrachten digitaal willen communiceren, kan dat via Social Schools. 
 • Ouders en leerkrachten kunnen telefonisch communiceren na 14.00 uur.
 • In september vindt er een informatieavond plaats.
 • In september vinden startgesprekken plaats.
 • Rapportbesprekingen vinden (1 keer per schooljaar) in februari/maart plaats n.a.v. het rapport .
 • Er is een kijkmiddag met boekenmarkt aan het eind van de Kinderboekenweek en er is een kijkavond aan het eind van de projectmaart.

 

Oudercommunicatie

 • Een keer per maand is er een inloopochtend waarbij de ouders de kans krijgen om een kijkje in de klas te nemen. 
 • Talentenmiddag; ouders kunnen zich inschrijven om workshops aan een groepje kinderen te geven.
 • Inloop gr. 1 en 2 (op woe en vrij). School open om 08.23 uur. Nieuwe leerlingen zijn een uitzondering.
 • Gr. 3 inloop (op woe en vrij) t/m de herfstvakantie. School open om 08.23 uur.
 • Inloop gr. 4 t/m 8; de kinderen komen zelfstandig binnen zonder ouders. De eerste week van het schooljaar kunnen ouders nog mee de klas in; daarna niet meer. School open om 08.23 uur. Maandelijks zal er een inloopochtend zijn.
 • Informatieavond begin schooljaar in tweede week: hand-outs per groep, presentatie door leerkrachten.
 • Klassenberichtjes en foto’s in Social Schools.
 • Via Instagram worden ook hoogtepunten gedeeld.
 • Maandmemo (aan het begin van de maand) van de leerkracht(en) over wat er belangrijk is bijv. huiswerk, activiteiten, toetsen, nodige begeleiding van ouders.
 • Maandelijks nieuwsbrief vanuit de directie.

 

Social Schools

Wanneer uw kind op school start, ontvangt u namens de school een email van Social Schools. Via deze email kunt u uw account registreren en u wordt dan automatisch lid van de klas van uw kind.

Download de Social Schools app ook op uw telefoon en bekijk de informatie over de klas van uw kind.

Enkele functionaliteiten van de app zijn:

 • U wordt verzocht daar te melden als uw kind ziek is of naar de orthodontist moet, o.i.d.
 • De leerkracht kan foto’s en berichten plaatsen in de veilige omgeving van de klas.
 • U kunt een (kort) persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht.
 • U kunt op een intekenlijst invullen om als hulp mee te gaan op excursie of schoolreis.
 • U kunt u eenvoudig inschrijven voor de rapportgesprekken en oudergesprekken.


Hoe zit het met de privacy?

Social Schools is een veilig communicatie-platform voor scholen, kinderen en ouders. Alleen ouders die zijn uitgenodigd door de school kunnen in deze omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groep(en) van hun kind(eren).

In Social schools kunt u aangeven wanneer wij afbeeldingen van uw kind mogen gebruiken.

 

Rapportage

 • Via het ouderportaal Parnassys zijn toetsresultaten in te zien.
 • Twee keer per jaar een rapport op papier.

 

Grensoverschrijdend gedrag

In geval van grensoverschrijdend gedrag zal de leerkracht een besluit of maatregel nemen. De leerkracht zal ook luisteren naar de kant van het verhaal van de ouder of leerling. In  samenwerking met de schoolleiding kan er zonder discussie een passend besluit of maatregel worden genomen.

Er mag geduld, begrip en vertrouwen van ouders, gevraagd worden.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten drie gekozen ouders en drie personeelsleden. Jaarlijks wordt er bekeken of er een verkiezing gehouden moet worden voor de oudergeleding. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een MR-reglement. In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directeur de plannen moeten aanpassen.

Het is dus van groot belang dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. De 20 scholen van Stichting Proceon zijn niet allemaal meer vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is ook samengesteld uit vijf ouders en vijf personeelsleden. Er zijn afspraken over welke ouders en personeelsleden van welke school in de GMR plaats nemen.

Jaarlijks wordt de helft van de raad vervangen. Tweejaarlijks wijzigt de vertegenwoordiging door een ouder of een personeelslid. De GMR kent haar eigen reglement, waarin de bevoegdheden staan omschreven.

De GMR heeft dezelfde taken en bevoegdheden als

de MR, maar dan op die beleidsterreinen die voor alle scholen gelden. Vrijwel al het personeelsbeleid wordt bijvoorbeeld op dit niveau overlegd. In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR samen niet uit een verschil van inzicht komen, zal dit worden voorgelegd aan een ‘Commissie van geschillen’ van de Nederlandse Protestants Christelijk Schoolraad (NPCS). We kunnen gelukkig constateren dat we vanwege onze goede structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog niet nodig hebben gehad.

 

De Activiteiten Commissie (AC)

Op de Bavinckschool wordt hard gewerkt. Hard werken zonder dat daar ontspannende dingen tegenover staan is niet goed. Daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd door het team, met een enorme inzet van de Activiteitencommissie en hulpouders.

U kunt denken aan de dag van de leraar, Kinderboekenweek, Sintfeest, Kerstviering, schoolkamp groep 8, schoolreisjes, excursies, avondvierdaagse, theaterbezoek, sport-toernooien, schoolontbijt en midzomerfeest. Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Via het Bavincknieuws en de website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.

 

De Activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit ouders. Daarbij is één leerkracht aanwezig als contactpersoon tussen AC en de teamleden.

De AC beheert het schoolfonds door de ouderbijdrage te innen. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ( €75,=) is noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. Bij deze ouderbijdrage is het schoolreisje inbegrepen. De AC legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR). Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden. De AC heeft een eigen reglement.