De zorg voor de kinderen

Aannamebeleid

De scholen van Stichting Proceon staan open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Toch kan het zijn dat een school een wachtlijst hanteert, waardoor uw kind niet direct geplaatst kan worden. Het bestuur van de stichting kan hiertoe besluiten als een school niet genoeg ruimte heeft voor het aantal kinderen dat is aangemeld. Bij dit besluit is de kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt. 

 

Speciale zorg

Wanneer uw kind speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ziekte of ontwikkelingsstoornis, dan is het zeer aan te bevelen ons hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen. In overleg met u maken we dan de afweging of uw kind het onderwijs en de zorg kan krijgen die het nodig heeft. Voor een zo goed mogelijke afweging hebben wij de informatie nodig van de bij uw kind betrokken zorgverleners. Ook kunnen wij u adviseren over de eventueel te nemen stappen om een passend onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

 

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg is binnen Stichting Proceon erg belangrijk. De IB-er is met de leerkracht verantwoordelijk voor de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. We werken op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen met een groepsplan. Elke groep wordt dan per onderwerp verdeeld in drie subgroepen: plus, basis, meer ondersteuning nodig. Dit is te bekijken in het ouderportaal. Een plan zorgt ervoor dat wij zoveel mogelijk onderwijs op maat geven, waarbij ook een begaafde leerling extra zorg kan krijgen.

 

Jeugdgezondheidszorg

Wanneer een kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau van de afdeling jeugdgezond-heidszorg (JGZ) GGD Gooi en Vechtstreek de zorg over aan het schoolteam. Aan onze school zijn een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een logopedist verbonden. Zij onderzoeken de kinderen met het doel groei- en ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen.

Ongeacht de leeftijd van het kind, kunt u zich wenden tot de afdeling JGZ met vragen en problemen over de lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit en zindelijkheid.

Naar aanleiding van uw vragen en problemen kan er een extra onderzoek of gesprek plaats vinden. Ook kan er, na overleg met de ouders, tussen de GGD en de school overleg plaatsvinden over kinderen voor wie extra aandacht op zijn plaats is.

 

Afspraken op het consultatiebureau

Op 5- en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau.

Dit is een nieuwe werkwijze waarmee in het schooljaar 2019-2020 al is gestart. In principe wordt u samen met uw kind uitgenodigd in uw eigen woonplaats, op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht.

Als u buiten de regio Gooi en Vechtstreek woont, dan nodigen wij u het uit op het consultatiebureau dichtbij de school. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt uw

kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

 

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 13 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer uw kind onvolledig is ingeënt, kunt u voor de ontbrekende vaccinaties bij Jeugd en Gezin terecht.

  

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunt u altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

 

Opvoedadvies

Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugd-verpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er ouderworkshops en opvoedcursussen, zoals Positief Opvoeden en Opvoeden zo hou je het leuk.

 

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op

verzoek van het kind, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider. Naast de vaste onderzoeksmomenten bij 5- en 10-jarigen kunnen dus ook kinderen van andere leeftijden een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

 

Mijn Jeugd en Gezin

Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer:

(035) 692 63 50.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl.

 

Samenwerkingsverband Unita

Alle scholen van Stichting Proceon maken deel uit van Samenwerkingsverband Unita en Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder Unita vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Dit samen-werkingsverband (SVW) ontwikkelt allerlei activiteiten die de zorg voor de leerlingen op de scholen verbetert. Ook beschikt het SWV over veel kennis die voor zorgleerlingen kan worden ingezet.

Wanneer het nodig is om een externe deskundige te schakelen voor extra begeleiding of onderzoek kan er door school, in samenspraak met ouders, bij het Samenwerkingsverband een zogenaamd Multi Disciplinair Overleg (MDO) worden aangevraagd. Aan een MDO nemen naast ouders, leerkracht en de IB-er ook één of meer externe deskundigen uit de boven schoolse pool deel, zoals een ambulant begeleider, schoolpsycholoog, orthopedagoog of iemand anders die betrokken is bij het kind. Vandaar de term ‘multidisciplinair’. 

 

Het MDO werkt volgens het principe van Handelingsgericht Werken (HGW). Het gaat daarbij om het kind in zijn opvoedings- en onderwijssituatie. Het uitgangspunt van HGW is dat het altijd gaat om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt. HGW is doelgericht en draait om het beantwoorden van de hulpvraag en het bedenken van een goede aanpak. Uitgangspunt van een MDO is vaststellen welke vragen beantwoord moeten worden, welke beslissingen er genomen moeten worden, welke doelen voor de leerling opgesteld moeten worden c.q. haalbaar zijn en bespreken wat de beste aanpak is voor leerkracht(en) en ouders. Centraal hierbij staat de opvoed- en onderwijsbehoefte van het betreffende kind; wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen en welk onderwijsaanbod en welke opvoedingsaanpak past hierbij?

 

Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs

Het is mogelijk dat binnen het traject MDO de school en de ouders tot de conclusie komen dat de huidige school niet (meer) in voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een kind, ook niet met extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Gezamenlijk komen de deelnemers van het MDO tot een advies op welke school het beste aan de onderwijs-behoeften van de leerling tegemoet kan worden komen. Dit kan een andere reguliere school voor basisonderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Voor plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs is volgens de wet een toelaatbaar-heidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband vereist. Deze moet aangevraagd worden door of namens het bestuur van de school waar het kind wordt/is aangemeld. Het groeidocument wordt (met toestemming van de ouders) inclusief de bijlagen en het verslag van het MDO ter onderbouwing toegevoegd. Voor een toelaatbaarheidsverklaring van het samen-werkingsverband wordt advies gevraagd aan twee deskundigen. Doorgaans is een van de voorgeschreven deskundigen betrokken in het MDO. Indien in het MDO een unaniem besluit is genomen, toetst het samenwerkingsverband marginaal en wordt  een toelaatbaarheids-verklaring voor SBO of SO (cluster 3 of 4) afgegeven.

 

Arrangementen

Van de ruim 2.300 leerlingen die op reguliere basisscholen binnen Samenwerkingsverband Unita zitten kent het grootste deel een soepel verlopende, plezierige schooltijd.

Voor een klein deel van de leerlingen geldt dit niet.

Hun onderwijsbehoefte vraagt om extra ondersteuning. Ook voor deze groep leerlingen geldt dat het grootste deel op de eigen school, door de eigen leerkracht geholpen kan worden.

Maar soms vraagt de school aan Unita om mee te kijken via een MDO (Multi Disciplinair Overleg) om de situatie helder te krijgen en vooral om tot de juiste aanpak/ arrangement te komen.

De diverse arrangementen kunnen eenmalig zijn of meer permanent. Een arrangement kan variëren van nader onderzoek en/ of observatie via ambulante begeleiding van leerkracht en/ of leerling, lees- en sociale vaardigheid training, tot (tijdelijke) plaatsing op een school voor SBO of SO.

 

ZorgAdviesTeam (ZAT)

Het ZAT bestaat uit de schoolarts, de schoolverpleegkundige,  de leerplichtambtenaar, de maatschappelijk werker, de IB-er en de directeur. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om samen de zorg over een leerling of een gezin te bespreken. Vooraf wordt toestemming gevraagd bij ouders om te bespreken. De acties die door het ZAT worden genomen, worden met de leerkracht en de ouders gecommuniceerd door de IB-er.

 

Het School Opbrengsten Profiel (SOP)