Organisatie van de school

Kleutergroepen                

De nieuwsgierigheid van de kleuter is het startpunt van ons onderwijs. Vanuit een veilige leeromgeving mogen kinderen leren door te zien, voelen, luisteren en doen in een uitnodigende omgeving. Een omgeving die hen uitdaagt, ze prikkelt hun fantasie te gebruiken en hen uitnodigt om hun talenten te ontwikkelen. De leerkracht leidt en begeleidt de kleuter bij het ontwikkelen van een eigen ik; een ik waar leerling, leerkracht en ouders trots op zijn. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kleuters op het gebied van taal, motoriek, gedrag en werkhouding met behulp van het volgsysteem. Op deze manier kunnen wij steeds optimaal aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van het kind.

 

Vanuit de hierboven beschreven visie op het kleuteronderwijs is ons onderwijs ingericht.

Om aan school te wennen, mag uw kind vóórdat hij of zij echt start een kijkje komen nemen.  De nieuwe leerkracht neemt contact met u op om daarover afspraken te maken. Specifieke informatie over de kleuters is te lezen in het ‘infoboekje kleuters’ dat alle kleuterouders krijgen.

 

Groep 3 t/m 8

In groep 3 en 4 leren de kinderen de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. In de groepen 5 t/m 8 vindt verdieping, toepassing en uitbreiding van de aanwezige kennis plaats. We hanteren het Activerende Directe Instructiemodel. We leggen duidelijk het doel van de les uit, geven korte instructies en differentiëren voornamelijk door kinderen zelfstandig te laten (samen)werken. Dat betekent dat kinderen die de leerstof snel kunnen verwerken verrijkingsstof krijgen aangeboden. Kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben bij het verwerken van de leerstof, worden door de leerkracht uitgenodigd aan de instructietafel.

 

Vanaf groep 4 verwerken de kinderen de lesstof met behulp van Snappet op een Chromebook. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op Chromebooks. Kinderen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken.

In groep 3 werken de kinderen voor de  methode Veilig leren lezen in werkboekjes. Later in het schooljaar starten ze met het verwerken van rekenen via Snappet.

Vanaf groep 4 komen de vakken taal en spelling hier ook bij. De kinderen krijgen tijdens het verwerken directe feedback op hun gemaakte werk. De leerkracht volgt de kinderen via een dashboard en kan zien hoe het kind aan het werk is. Ook kan per leerdoel worden bekeken of de kinderen het doel hebben behaald en of het kind vooruitgang laat zien ten opzichte van zichzelf of van de groep.

 

In elke groep werken we in principe zelfstandig en wordt samenwerken gestimuleerd. De kinderen leren vanaf de kleutergroepen dat de leerkracht niet altijd tot hun beschikking staat.   

 

Het weekprogramma staat op de weekplanner. Een opdracht die is gemaakt, wordt afgetekend. Doordat we met een weekplanner werken, hoeven kinderen niet te wachten tot de leerkracht tijd heeft, maar kunnen ze altijd verder met ander werk. De leerkracht loopt een vaste ronde door de klas om waar nodig hulp te bieden of kinderen te stimuleren bij hun werk.

 

Lesmethoden

Taal/Spelling/Begrijpend- en Technisch lezen: Nieuw Nederlands Junior

Rekenen groep 1 t/m 4: Semsom

Rekenen groep 5 t/m 8: Wereld in getallen 5

Technisch Lezen groep 3: Veilig Leren Lezen- Kimversie

Studievaardigheden: Blits

Engels: Groove me

Schrijven: Pennenstreken

Wereldoriëntatie:
Natuur/techniek: Naut

Aardrijkskunde: Meander

Geschiedenis Brandaan

Verkeer: VVN methode

Godsdienstige vorming: Trefwoord

Sociaal emotioneel: Kanjertraining

Executieve functies: Breinhelden

 

Kwaliteit en eindopbrengsten

Kwaliteit van het onderwijs realiseren wij door:

•   deskundige en gedreven leerkrachten;

•   het werken met goede en moderne

     lesmethoden;

•   het leerlingvolgsysteem Parnassys;

•   een goede zorgstructuur

 

Uitslag eindtoets

Sinds schooljaar 2016/2017 nemen we de DIA eindtoets af bij de leerlingen in groep 8. We hebben gekozen voor deze toets omdat deze digitaal is en in één ochtend af te nemen is. Doordat we al jaren met Snappet werken, zijn de leerlingen de digitale manier van werken erg gewend. Omdat de toets in één ochtend te maken is, hebben we ervaren dat hierdoor minder sprake van spanning is bij de leerlingen.

 

In de afgelopen jaren hebben de leerlingen boven het landelijk gemiddelde en de inspectienorm gescoord. We zijn hier blij mee en vinden dit ook passend bij onze populatie. Het vertelt ons dat de manier waarop wij ons onderwijs in alle groepen vormgeven effectief blijkt en we onze leerlingen de juiste basis meegeven.

 

Deskundig personeel

Natuurlijk is het voor het kind en de ouder heel belangrijk dat er elke dag een deskundige en gedreven leerkracht voor de groep staat. U vertrouwt uw kind immers aan hen toe. In het team werken we aan diverse onderwerpen, zodat we het onderwijs elke keer een stapje beter kunnen maken. Naast de studiedagen voor het team worden leerkrachten gestimuleerd om zichzelf te blijven ontwikkelen. Elk teamlid besteedt naast de lestijd minimaal 10% van de tijd aan deskundigheidsbevordering.

 

Het leerlingvolgsysteem Parnassys

Gedurende de hele schoolloopbaan volgen we uw kind zo nauwgezet mogelijk. Alle informatie over uw kind wordt digitaal opgeslagen in Parnassys, het leerlingvolgsysteem. De ouders krijgen via het Ouderportaal toegang tot Parnassys. Zo kunt u dagelijks meekijken hoe uw kind de toetsen maakt en welke hulp- en groepsplannen wij uitvoeren.

 

Een goede zorgstructuur

Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling op school zonder problemen. Ze leren door hun nieuwsgierigheid steeds nieuwe dingen. De leerkracht weet welk aanbod of welke begeleidingsbehoefte het kind heeft. De resultaten van het gemaakte werk worden geanalyseerd en de instructie en verwerking van de volgende les worden hierop gebaseerd. De leerkracht bespreekt alle kinderen minimaal 3 keer per jaar met de internbegeleider (IB-er) en de directeur. Er worden afspraken gemaakt voor een eventueel hulpplan. Soms is er externe begeleiding nodig via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita of in samenwerking met het ZorgAdviesTeam (ZAT). Sinds 2010 komt het ZAT regelmatig bij ons op school bij elkaar om de juiste zorg te organiseren voor uw kind of voor u als ouder. De leerkracht en de IB-er zorgen er samen voor dat dit goed verloopt in nauwe samenwerking met de ouder en eventuele externe begeleiders.

 

Leerling-dossier

Van elke leerling worden in een dossier de belangrijkste gegevens opgeslagen. Dit zijn o.a.  rapportages aan ouders, uitslagen van observaties, toetsen en verslagen van onderzoeken. Voor het opslaan van deze gegevens gebruiken wij ook ParnasSys. U hebt als ouder het recht het dossier van uw kind in te zien.

 

Rapporten

Twee keer per schooljaar ontvangt u een rapport. Hierin beschrijft de leerkracht hoe de leerling presteert op basis van methodegebonden toetsen en observaties over gedrag en werkhouding in de groep. In het rapport zit ook een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (CITO) U wordt uitgenodigd voor een rapportgesprek.

 

Doubleren of versnellen

De beslissing om een kind te laten doubleren of versnellen wordt zeer zorgvuldig genomen. Hierbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind als uitgangspunt genomen; de cognitieve ontwikkeling is vervolgens het tweede belangrijke aspect. Soms speelt de groepsgrootte ook een rol. Wanneer de leerkracht van uw kind een mogelijke doublure overweegt, wordt u als ouders hierin meegenomen. Ook de IB-er is nauw betrokken bij dit proces.

 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

In het laatste jaar van het basisonderwijs worden de leerlingen en hun ouders voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Op de informatieavond wordt voorlichting gegeven over de procedure.

De school geeft in groep 7 een prognose- en voorlopig advies, waardoor u de gelegenheid hebt om u te gaan oriënteren. In groep 8 ontvangt u een definitief advies dat door de school voor voortgezet onderwijs wordt opgevolgd. De visie van de leerkracht(en), IB-er en directeur wordt schriftelijk weergegeven.

De kinderen kunnen door middel van schoolbezoeken kennis maken met de verschillende scholen. Uiteraard blijven we benieuwd naar de vorderingen van de kinderen in het voortgezet onderwijs. Daarom worden de rapportcijfers die we van de vervolgscholen krijgen met belangstelling tegemoet gezien.