Waar de school voor staat

“Mooi van buiten, warm van binnen”

Visie

Wij zijn een open christelijke basisschool en werken vanuit deze normen en waarden met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Dat betekent dat leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol met elkaar omgaan waardoor eenieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen, maar er is een gezamenlijke basis. Wij geloven dat leerlingen die zich gezien en gehoord voelen, beter tot leren komen. We zijn ambitieus en bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een warme en plezierige schoolomgeving. Ons credo is niet voor niets: Mooi van buiten, warm van binnen 

 

Binnen ons onderwijs zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

Samen 

Op de Bavinckschool werken, leren, spelen en vieren we met elkaar. Een goede samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Samenwerken aan een taak zorgt voor sociale cohesie, veiligheid en vertrouwen en draagt bij aan de motivatie om te leren 

In de klas, tijdens vieringen en de talentenmiddagen werken de leerlingen regelmatig samen en hierbij zetten we graag de kwaliteiten van ouders in.  

Samen met alle betrokkenen kijken we naar de beste kansen voor het kind. Hierbij maken we gebruik van de inzet van professionals, van zowel binnen als buiten de school.  

 

Kwaliteiten 

Voor ons is ieder kind uniek met zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Door hier oog voor te hebben creëren we voor elk kind de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen en tot leren te komen. In de klas werken wij met verschillende niveaus en buiten de klas bieden we extra uitleg (RT) en uitdaging (BBC) aan. Voor de vakken gym en muziek hebben wij vakdocenten. Daarnaast organiseren we talentenmiddagen waarbij leerlingen worden uitgedaagd op verschillende gebieden zoals wetenschap, theater en dans, handenarbeid, enz.  

 

Eigenaarschap 

In onze school is er een evenwichtige verdeling tussen duidelijke instructie en verwerking enerzijds en werken aan 21-eeuwse vaardigheden anderzijds. 

Om onze leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces, geven wij hen inzicht in wat, waarom en hoe ze leren. Dit doen we door leerlingen te betrekken bij gesprekken over hun (leer)ontwikkeling en ze inzicht te geven in hun executieve functies. In de klas wordt ook gewerkt met een weekplanner. Ook mogen de leerlingen, o.a. in de leerlingenraad, meedenken over het reilen en zeilen binnen de school.