Het team

Het team van de Bavinck wordt door de ouders/verzorgers en leerlingen enorm gewaardeerd: de eenheid die het uitstraalt, de professionaliteit en de samenwerking met ouders en leerlingen.

Binnen ons team onderscheiden we een aantal verschillende functies en/of taken:

 

   Directeur: is eindverantwoordelijk voor

     alle schoolzaken.

   Groepsleerkracht: verzorgt het onderwijs

     aan een groep.

   Secretaresse: verzorgt de administratie    

     van de school.

   Interbegeleider (IB-er):

     coördineert de leerlingenzorg.

   Taalcoördinator: coördineert taal-, lees-,

     spelling-, woordenschatonderwijs.

   Rekencoördinator: coördineert het

     rekenonderwijs.

   ICT-coördinator: zorgt voor de computers,

     de software en ICT-onderwijs.

   Conciërge: is verantwoordelijk voor

     Dagelijks onderhoud en beheer van de school.

   Interne coördinator opleidingen: begeleidt

     en beoordeelt studenten.

   Intern contactpersoon: is beschikbaar

     voor problemen van  leerkracht, kind en

     ouder.

   Cultuurcoördinator: coördineert    

     cultuureducatie in de school.

   Coördinator identiteit: coördineert vieringen.

 

Studenten

Wij werken in een professionele leerwerk-gemeenschap intensief samen met de PABO Marnix Academie in Utrecht. Studenten voeren niet alleen hun stage uit, maar verrichten ook onderzoek, gericht op een schoolontwikkelings onderwerp. Studenten moeten in het 3e jaar zelfstandig les kunnen geven. In het 4e jaar is er tenslotte een Leraar-In-Opleiding-stage. De LIO-student is dan voor 2 dagen volwaardig teamlid en leerkracht. De student wordt op afstand begeleid door de leerkracht (mentor).

Studenten die bij het ROC tot onderwijsassistent worden opgeleid kunnen stage lopen in de kleutergroepen.

 

Vervanging leerkracht

Op sommige dagen zal de leerkracht ook onder lestijd moeten kunnen werken aan de minimale verplichting om 10% deskundigheidsbevordering uit te voeren.

De leerlingen hebben in elke groep dus te maken met verschillende leerkrachten. Leerkrachten die met elkaar samenwerken, maken daarover afspraken, zodat duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen.

In geval van ziekte wordt alles in het werk gesteld om vervangers te vinden. In een uitzonderlijk geval zijn wij genoodzaakt de groep te verdelen of voor één dag naar huis te sturen wat alleen bij hoge uitzondering zal voorkomen.