Proceon Scholengroep

1       Visie en missie

Ons onderwijs: wij stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen op een optimistische en uitdagende manier.

 

Wij houden van kinderen. We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. Een kind is niet ‘los verkrijgbaar’. Daarmee bedoelen we dat een kind een optelsom is van alles wat het is. Verstandelijk, sociaal-emotioneel en lichamelijk. Alles hangt dus met elkaar samen en moet daarom ook in samenhang aandacht en ruimte krijgen.

We omarmen verschillen. Ieder kind heeft talenten die de unieke persoonlijkheid kleur geven. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en stimuleren ze om die te ontwikkelen.

 

Onze identiteit: wij geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen.

 

We staan als scholen in de christelijke traditie. We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben. Waarden als vrijheid, gerechtigheid en barmhartigheid liggen ons na aan het hart. Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen ook daarin nieuwsgierig te zijn. Dit doen we op een open manier. We werken vanuit respect voor andere opvattingen.

 

Onze organisatie: wij zijn trots op ons vak en geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen.

Onderwijs is onze passie. We werken vanuit ons hart en zetten de bedoeling van ons onderwijs centraal. We zijn nieuwsgierig naar kinderen en naar elkaar. Dit geldt voor iedereen die binnen Proceon werkt. Medewerkers worden gestimuleerd om zich blijvend te ontwikkelen. Hun vakmanschap

krijgt volop ruimte. We geloven dat ons onderwijs beter wordt als we samen leren en de dialoog                         voeren over ons vak.

 

1.1      Waarden

Onze organisatie wordt gedreven vanuit waarden. Deze waarden staan voor wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en wat we nastreven. Ze zeggen iets over hoe we ons onderwijs willen vormgeven, maar ook over de manier waarop we willen samenwerken. Waarden verbinden ons vak met ons hart.

 

De waarden nieuwsgierigheid, optimisme en uitdaging vormen de basis in de wijze waarop we leren met elkaar.

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een voorwaarde voor leren. Binnen Proceon stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en van ons zelf. We geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Uitdaging vinden we belangrijk. Zo houden we de zaag scherp en halen we het maximale uit onze leerlingen. We worden geïnspireerd door christelijke idealen over een leefbare wereld met een goede plek voor iedereen. We willen kinderen leren optimistisch na te denken over de toekomst.

 

De waarden vertrouwen, bezieling en verbondenheid vormen de basis van waaruit we samen als Proceon een gemeenschap vormen.

 

Binnen Proceon werken we samen. We leren van en met elkaar. We maken ruimte om te praten over ons vak. In het besef dat ons onderwijs daar beter van wordt. In onze organisatie staat onze passie centraal: leerlingen door goed onderwijs voorbereiden op hun plek in deze wereld. We zijn geïnteresseerd in elkaar en werken in verbondenheid. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, van Raad van Toezicht tot ondersteunende medewerkers. We maken werk van vertrouwen vanuit het besef dat we gericht zijn op hetzelfde doel: het beste onderwijs aan onze leerlingen. Samen zijn we Proceon.

 

1.2      Missie

Onze missie luidt als volgt: Stichting Proceon richt protestants-christelijke scholen voor primair onderwijs op in het Gooi en omgeving en houdt die in stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Onze opdracht is om vanuit een christelijke overtuiging kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. We richten ons op het volgen, begeleiden en stimuleren van een zo breed mogelijke groep kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen, met besef van normen en waarden.

Hieruit leiden we ons motto af: leren met hoofd, hart en handen.

 

2       Organisatie

2.1      College van Bestuur, Raad van Toezicht          

In het kort wordt Stichting Proceon als volgt bestuurd:

·         De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen.

·         Het College van Bestuur (CvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en wordt hierbij ondersteund door het servicebureau en het secretariaat.

·         De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB.

·         De gemeenschappelijke medezeggen-schapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.

·         Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

·         Mw. Marieke Doddema is voorzitter College van Bestuur.

 

2.2      Organogram

                      

 

2.3      Strategisch beleid

In het strategisch beleid 2018-2021 staan de volgende strategische uitgangspunten:

We maken werk van een vitale, zichtbare stichting waarbinnen ontwikkeling en innovatie volop de ruimte krijgen en gericht zijn op kwalitatief sterk onderwijs.

 

·         Onze directeuren ontwikkelen hun scholen door naar lerende organisaties.

·         Onze leerkrachten ontwikkelen doorlopend zichzelf en hun onderwijs.

·         Ons onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.

 

Conreet wordt dat zichtbaar binnen onze scholen door:

·         Blijvende ontwikkeling van ons onderwijs: we gaan voor de beste kwaliteit.

·         Volop ruimte voor professionalisering: leren van en mét elkaar staat centraal

·         Veel aandacht voor wereldburgerschap vanuit de UNESCO-waarden.

·         Innovatie, onderzoek, internationalisering en informatisering.

·         E-learning dat onderdeel is van ons onderwijs.

·         De samenwerking met stakeholders. De school is een maatschappelijke onderneming en ouders zijn hier onlosmakelijk mee verbonden, er is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de schoolplannen.

 

3       Voor de ouders

3.1      Verzekeringen

Het bestuur van Stichting Proceon heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd.

 

3.1.1     Ongevallenverzekering

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen ziektekostenverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade als een kapotte bril of schade aan een fiets, valt niet onder de dekking.

 

3.1.2     Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.

 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout, dus als de school is tekortgeschoten in haar rechtsplicht.

De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of beter gezegd hun ouders, zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een leerling, die tijdens schooluren of door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af.

 

3.2      Kinder- en naschoolse opvang

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07.30 uur en 18.30 uur, indien één of meer ouders daarom verzoeken.

We werken samen met de kinderopvang van Bink. (https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum) Afhankelijk van het aantal kinderen dat opgevangen wordt, bieden zij opvang in de school of op een locatie dichtbij de school. Voor meer informatie over beschikbaarheid van plaatsen of andere zaken kunt u ook telefonisch contact opnemen met Bink op telefoonnummer 035-683 4499.

 

3.3      Veiligheid

‘Leren met hoofd, hart en handen’ kan alleen in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je te ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen, en kunnen spelen en werken in een goede sfeer.

Al onze scholen werken met een methode voor Sociaal Emotionele ontwikkeling en veiligheid. Hiermee sturen we positief en preventief en kunnen we twee keer per schooljaar meten hoe de veiligheid op school door de kinderen word beleefd.

 

Op de Bavinckschool werken we met de methode Kanjertraining. Wekelijks worden er in groep 1 t/m 8 lessen gegeven uit deze methode en ook de groeps- en schoolregels zijn gebaseerd op de uitgangspunten van deze methode. In de Kanjertraining wordt veelal preventief gewerkt tegen pesten. Mocht het toch voorkomen dat een kind gepest wordt, dan wordt het pestprotocol in werking gesteld in samenwerking met de Intern Begeleider, pester en gepeste en ouders van de betrokken kinderen. Het pestprotocol is op te ragen bij de directie.

 

3.3.1     Calamiteiten

In geval van brand of andere calamiteiten heeft elke school een vluchtplan. Ontruiming volgens dit plan wordt twee keer per jaar geoefend. Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere risico’s in de omgeving van de school wordt zo nodig een calamiteitenplan gemaakt. Iedere school beschikt over voldoende opgeleide BedrijfsHulpVerleners (BHV). Zij zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van een ontruiming. Deze BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold.

 

3.3.2     3.3.2 Omgangsregels

Stichting Proceon gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school tegen.

Er zijn gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Het volledige protocol omgangsregels staat op de website van Stichting Proceon: www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx.  onder  kopje Proceon beleidsstukken.

 

3.4      Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering komen gelukkig sporadisch voor in het basisonderwijs. In onze veranderende maatschappij worden ouders en leerlingen echter mondiger en kritischer. Dit kan leiden tot agressief gedrag van zowel ouders als leerlingen.

 

Het bestuur van Stichting Proceon hecht grote waarde aan een gezond en veilig schoolklimaat voor onderwijsgevenden en leerlingen. Om die veiligheid te waarborgen, hebben we de beleidsnotitie ‘Schorsing en Verwijdering’ gemaakt. Uitgangspunt in deze notitie is dat een kind niet zomaar geschorst of verwijderd kan worden.

Schorsing is opgenomen in de WPO (Wet Primair Onderwijs), hierdoor heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving ervan. Schorsing van langer dan één dag worden bij de inspectie gemeld. Schorsing wordt daarnaast aan het RBL en aan samenwerkingsverband Unita gemeld.

Leerlingen kunnen voor maximaal een week worden geschorst. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld. 

Aan schorsing en verwijdering gaat een hele procedure vooraf. We maken hiertoe onderscheid tussen:

·         Het onvermogen om de leerling de noodzakelijke onderwijszorg aan te bieden, belemmering van het onderwijs aan overige leerlingen, en gevaar voor overige leerlingen;

·         Gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze stichting;

·         Het plaatsvinden van een ernstig incident;

·         Voortdurend storend agressief gedrag van de leerling;

·         Bedreigend of agressief gedrag van de ouders/verzorgers van de leerling.

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van medewerkers of leerlingen, of voor ongestoorde voortgang van het onderwijs.

Het volledige protocol schorsing en verwijdering staat op de website van Stichting Proceon:

https://www.proceon.nl/beleidstukken

 

4       Klachten

Stichting Proceon heeft een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een goede manier worden afgehandeld.

Soms komen de betrokkenen er niet samen uit en wil iemand een officiële klacht indienen. Die mogelijkheid is er. Het doel van de behandeling van de klacht is dat niet alleen de klager maar ook de school daar beter van wordt, met andere woorden dat de school de klacht als belangrijk signaal opvat en ervan leert.

 

4.1.1     Procedure

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen, nadat u uw klacht eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding heeft besproken:

1.    Maak een afspraak met de interne contactpersoon van de school:

Geerte Smedema (g.smedema@proceon.nl)  Sara den Hartog (s.denhartog@proceon.nl)

2.   Deze contactpersoon kan u doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar het college van bestuur van de stichting.

3.   U kunt, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, besluiten om naar de Landelijke Klachtencommissie te gaan. Een vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht.

 

Informatie over vertrouwenspersonen vindt u voorin deze gids.

 

4.1.2     Seksuele intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie

Ga bij (een vermoeden) van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie, onverdraag-zaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme naar de contactpersoon van de school.

U kunt ook de vertrouwenspersoon van de stichting of het landelijke meldpunt van de Onderwijsinspectie bellen: 0900- 111 31 11.

Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt behandelen uw klacht vertrouwelijk.

Vragen over onderwijs in het algemeen of over de Onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan Postbus 51. Bel hiervoor (gratis) 0800 80 51, e-mail naar info@owinsp.nl of kijk op www.onderwijsinspectie.nl.

 

4.1.3     Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken zijn, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. 

De school beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze  functioneert als aanspreekpunt en bewaakt  de interne procedure. De taak van aandacht-functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de interne contact persoon (ICP’er).

Op onze school is dit  Hesther Sterk h.sterk@proceon.nl)

Meer informatie op:

http://www.protocolkindermishandeling.nl en www.meldcode.nl

 

5       Kwaliteit

Stichting Proceon bewaakt haar onderwijskwaliteit zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Kwaliteit blijven leveren, impliceert een continu proces van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren.

Stichting Proceon is een lerende gemeenschap, waar steeds wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers bepalen we of ons aanbod nog altijd aansluit op de wensen in de samenleving.

 

6       Leerlingenzorg

Leerlingenzorg is voor Stichting Proceon erg belangrijk. Elke school heeft hiervoor een interne begeleider (IB-er) die de zorg op de school coördineert. Denk aan het ondersteunen van de leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de groep en het opstellen van efficiënte groepsplannen, maar ook het leggen van externe contacten en het zoeken van de juiste hulp en aanpak bij een bepaalde leerling.

Op veel scholen is het groepsplan de basis voor de week- of dagplanning. Het is een plan waarin beschreven staat hoe, gezien de onderwijsbehoefte van de leerlingen nu, de leerkracht het beste om kan gaan met de doelen en wat leerlingen nodig hebben om deze te bereiken in de komende planperiode.

Alle IB-ers van onze scholen nemen deel aan een netwerk om kennis en ervaring te delen. Daarnaast hebben we relaties met externe instanties waarnaar we kunnen verwijzen als dit nodig is, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband  UNITA.

 

6.1      Passend onderwijs

De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen in het onderwijs een geschikte plaats wordt gevonden, vooral voor die leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het schoolbestuur van Stichting Proceon is samen met de andere schoolbesturen binnen het SWV Unita  hiervoor verantwoordelijk. Op de website  http://www.swvunita.nl  kunt u hierover meer lezen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SWV Unita

p/a Annie MG Schmidtschool

Laapersboog 9

1213 VC Hilversum

Telefoon 035 800 10 11

 

6.2       School-ondersteunings-profiel (SOP)

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind; passend bij wat u en uw kind belangrijk en nodig vinden. Daarbij kijkt u uiteraard ook welke ondersteuning de school kan bieden als uw kind extra ondersteuning nodig zou hebben.Elke school heeft een school-ondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft dan voert u eerst een oriënterend gesprek met de directie van de school. In dat gesprek krijgt u een eerste indruk van wat wij wel en niet kunnen bieden. 

Drie factoren spelen een rol bij de vraag of de school een passend aanbod kan bieden :

 

1.    De ondersteuningsbehoefte van het kind;

2.    De (on)mogelijkheden van de school om de leerling met ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden;

3.    De wensen van de ouders.

De schoolbesturen van het swv Unita hebben afgesproken dat er in de lijn van Passend Onderwi voor alle aangemelde kinderen binnen het SWV Unita een passende plaats moet zijn.

Via het samenwerkingsverband kunnen we kinderen laten testen of begeleiden door externe deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en tests vinden altijd plaats in overleg met de Intern begeleider.

Ook worden de ouders hierbij betrokken en wordt er altijd schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd. Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Als stichting vinden wij het daarom van groot belang om constructief samen te werken met ouders in het belang van het kind Dit geldt natuurlijk voor al onze leerlingen.

Als een school niet (meer) de ondersteuning kan bieden die een kind nodig heeft, kunnen ouders en school samen besluiten om het kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in samenwerking met de Intern Begeleider gedaan.

 

7       Verlofregeling

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk:

1.    Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof.

2.    Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een werkgeversverklaring moet blijken dat dit de enig mogelijke verlofperiode voor het gezin is.

3.    Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

·         Verhuizing van het gezin

·         Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

·         Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

·         Overlijden van bloed- of aanverwanten

·         Viering van een ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)

jubileum van bloed- of aanverwanten.

De leerplichtambtenaar stelt nadrukkelijk dat de volgende omstandigheden niet gewichtig zijn:

·         Familiebezoek in het buitenland

·         Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen.

·         Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

·         Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij.

·         Deelname aan televisieopnames of sportevenementen.

Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u vinden op de website . Lever deze aanvraag inclusief de relevante verklaringen ruim van tevoren in, indien mogelijk acht weken voor de gewenste verlofperiode.

De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt na overleg met de directeur een besluit. Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor verdere informatie over de leerplicht kunt u terecht bij:

Regionaal Bureau Leerlingenzaken

Burgemeester de Bordesstraat 80

1404 GZ BUSSUM

Tel. 035 – 692 66 20

info@rblgv.nl www.rblgv.nl

 

8       Sponsoring

Bij sponsoring van onze scholen gaat het in veel gevallen om geld waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen die anders niet zomaar betaald hadden kunnen worden. Denk aan de aanschaf van extra computers. Stichting Proceon staat in principe dan ook positief tegenover sponsoring.

Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat de school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft richtlijnen ontwikkeld waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de medezeggenschapsraad (MR) de taak om, afgaande op de richtlijnen, al dan niet in te stemmen met sponsoractiviteiten.